Política de privacitat

S’informa a la persona usuària de la pàgina web, en compliment de la normativa legal vigent de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), sobre la política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa Fundació La Bastida.

La persona usuària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

Fundació La Bastida ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la normativa legal vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, Fundació La Bastida s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en els fitxers.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Fundació La Bastida per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada amb el Cooperativisme i la Economia Social i Solidària.

En qualsevol cas, la persona usuària podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix la normativa legal vigent aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament Fundació La Bastida al correu electrònic lopd@fundaciolabastida.org, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractamentFundació La Bastida
Finalitat del tractamentGestionar les sol·licituds d’informació o participació per rebre ajudes a través del formulari “Ajudem”
Gestionar les col·laboracions i/o donacions que faci a la Fundació La Bastida a través del formulari “Col·labora”
Respondre les sol·licituds de contacte i/o d’informació rebudes a través del formulari “Contacta”
Enviament d’informació de la Fundació La Bastida mitjançant correu electrònic (mailing)
Legitimació del tractamentConsentiment de la persona interessada
Destinataris / CessionsFundació La Bastida. No se cediran dades a tercers.
Exercici de DretsAccés, Rectificació, Supressió, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades

Informació Addicional

Aquesta política de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per la persona usuària a través de la pàgina web que Fundació La Bastida posa a disposició de les persones usuàries d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

La persona usuària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, la persona usuària garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Fundació La Bastida per a les finalitats assenyalades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de la persona usuària?

 • Denominació Social: Fundación de la Cooperativa de Construcciones Baix Llobregat
 • Nom Comercial: Fundació La Bastida
 • Domicili Social: C/ Joan Fivaller, 7, Baixos de Cornellà de Llobregat (08940)
 • CIF / NIF: G08650111
 • Telèfon: 935 150 579
 • Correu electrònic: lopd@fundaciolabastida.org
 • Inscrita en el Registre de Fundacions, amb número 3206.
 • Nom de domini: http://www.fundaciolabastida.org

Amb quina finalitat tractem les dades personals de la persona usuària?

Fundació La Bastida tracta la informació facilitada per la persona usuària amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de contacte de diversa índole dutes a terme per la web (Ajudem, Col·labora i Contacta).

En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat serà la següent:

 • Ajudem: Gestionar les sol·licituds d’informació o participació per rebre ajudes.
 • Col·labora: Gestionar les col·laboracions i/o donacions que faci a la Fundació La Bastida
 • Contacta: Respondre les sol·licituds de contacte i/o d’informació rebudes.

A més, Fundació La Bastida fa enviaments periòdics i/o puntuals d’informació vinculada a les actuacions de la mateixa mitjançant correu electrònic (mailings).

Per quant de temps conservarem les dades personals de la persona usuària?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de la persona usuària per complir amb les finalitats anteriorment indicades o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de la persona usuària?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada (article 6.1.a del RGPD).

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de la persona usuària?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que la necessitin per gestionar la seva consulta / sol·licitud. No se cediran dades a tercers.

Com protegeix Fundació La Bastida la informació personal de la persona usuària?

Fundació La Bastida implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els drets de la persona usuària quan ens facilita les seves dades personals?

La persona usuària té dret a obtenir confirmació sobre si Fundació La Bastida tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Fundació La Bastida cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, la persona interessada podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, Fundació La Bastida haurà de gestionar la seva tramitació.

La persona usuària podrà exercir els seus drets en qualsevol moment dirigint una comunicació escrita al responsable del tractament Fundació La Bastida al correu electrònic lopd@fundaciolabastida.org, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

Si la persona usuària ho considera necessari, pot plantejar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en aquest cas, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a l’adreça: C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o a través de la seu electrònica: sedeagpd.gob.es